Contacts

Сontacts Head Office:

Xiaomi China: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., Qinghe, Haidian District, 100085 Beijing, China

Email:

Xiaomi Global Community: [email protected]

Skype:

Xiaomi Global Community: xiaomi.global